Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί σημαντικό μέλημα της KNDS Deutschland GmbH & Co. KG Ως εκ τούτου, η επεξεργασία των δεδομένων των πελατών μας πραγματοποιείται μόνον υπό τους όρους που προβλέπονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν μας παρέχετε αυτά τα δεδομένα και έχουμε δικαίωμα στη συλλογή, χρήση και επεξεργασία τους βάσει της συγκατάθεσης που μας δώσατε ή δυνάμει των νομοθετικών διατάξεων. Εάν λάβουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς από άλλες εταιρείες, θα σας ενημερώσουμε σχετικά το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία μας. Η αποθήκευση και η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων πραγματοποιείται επίσης σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής «υποκείμενο των δεδομένων»).

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας, συλλέγουμε: επώνυμο, όνομα, όνομα εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικτυακός τόπος (ιστοσελίδα).

Κατά τη συμπλήρωση του διαδικτυακού ερωτηματολογίου για την αίτηση προμηθευτών, συλλέγουμε: όνομα εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικτυακός τόπος (ιστοσελίδα), υπεύθυνος επικοινωνίας, υπεύθυνος διαχείρισης ποιότητας καθώς και δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα.

Επεξεργαζόμαστε τα προαναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Επικοινωνία με εσάς σύμφωνα με το μήνυμά σας σε εμάς.
  • Επεξεργασία των δεδομένων φόρμας για την αίτηση προμηθευτών

 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την επίτευξη των παραπάνω αναφερόμενων σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της (συμβατικής) επιχειρηματικής σχέσης. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι – εκτός αν ρητώς δεν ορίζεται διαφορετικά – το άρθρο 6 (1) (β) και (στ) του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων ή η ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (α) του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων.

Σε περίπτωση που πρέπει να πραγματοποιηθεί περαιτέρω επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων για έναν διαφορετικό σκοπό συλλογής από τον αρχικό, θα ενημερωθείτε σχετικά πριν την περαιτέρω επεξεργασία. Έχετε τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για άλλους σκοπούς.

 

Μεταβίβαση δεδομένων

Όλα τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά. Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ούτε τα εμπορευόμαστε με άλλον τρόπο. Κατ' αρχήν, τα δεδομένα σας δεν παρέχονται σε τρίτους με σκοπό τη χρήση τους, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει σ' αυτό ή αν έχουμε δικαίωμα και/ή υποχρέωση από τον νόμο να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας.

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτό είναι νομικά επιτρεπτό ή αναγκαίο, στα δικαστήρια, τις φορολογικές και τις εποπτικές αρχές για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις ή την προβολή, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να διασφαλίσουμε την επαρκή και κατάλληλη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα εντός της εταιρείας μας για την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών. Στο πλαίσιο της τεχνικής επεξεργασίας των δεδομένων, πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών έχουν διοικητική πρόσβαση σ' αυτά για λόγους επιδιόρθωσης σφαλμάτων ή εφαρμογής μέτρων ασφάλειας.

(Όλες οι επαφές στα στοιχεία ιστοσελίδας αναφέρονται στο νομικό πρόσωπο)

 

Περίοδος αποθήκευσης

Εάν κατά τη συλλογή δεν καθορίζεται ρητώς μια περίοδος αποθήκευσης, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται, εφόσον αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού αποθήκευσης, εκτός αν η διαγραφή τους αντιτίθεται σε τυχόν νομικές υποχρεώσεις τήρησης στοιχείων (π.χ. εμπορική και φορολογική τήρηση στοιχείων).

 

Ασφάλεια δεδομένων

Λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων σας, τα οποία αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε στην εταιρεία μας, από παραποιήσεις, απώλεια της εμπιστευτικότητας, καταστροφή και έναντι πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας της εταιρείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Δικαιώματα υποκειμένων: το δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, το δικαίωμα αντίταξης καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Κατόπιν αιτήματος, σας ενημερώνουμε εγγράφως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το επιτρεπτό και το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε στην εταιρεία μας. Σε περίπτωση που αποθηκευτούν εσφαλμένες πληροφορίες παρά τις προσπάθειες της εταιρείας μας για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ορθότητας των δεδομένων, θα τις διορθώσουμε κατόπιν αιτήματος σας.

Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία μας. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε τη λήψη των δεδομένων που παρείχατε στην εταιρεία μας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Μπορείτε να αντιταχθείτε και στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας.

Ομοίως, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον αυτή δεν αντιτίθεται στην περίοδο ισχύος της νομικής υποχρεώσεως διατηρήσεως. Διαγράφουμε τα δεδομένα, εάν δεν είναι απαραίτητα για τον σκοπό, για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει και επεξεργαστεί ή εάν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση που μας δώσατε και δεν υπάρχει καμία άλλη νομική βάση για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας. Επιπλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα, εάν η επεξεργασία τους κρίνεται παράνομη για άγνωστους λόγους σε εμάς ή εάν έχετε προβάλει αντίρρηση στην επεξεργασία και δεν υπάρχει κανένα υπέρτατο έννομο συμφέρον για την επεξεργασία τους. Διαγραφή των δεδομένων σας πραγματοποιείται επίσης σε περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να προβούμε σ' αυτή. Επιπροσθέτως, η εταιρεία μας έχει εφαρμόσει τεχνικά μέτρα για την ενημέρωση όλων των αποδεκτών των δεδομένων σας σχετικά με την απαίτηση διαγραφής ή διόρθωσης των δεδομένων σας. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που έχουμε κοινοποιήσει ή δημοσιοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα. Θα πρέπει να διαγραφούν όλοι οι σύνδεσμοι, τα αντίγραφα και οι αναπαραγωγές των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα με ισχύ για το μέλλον να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Με την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, δεν κρίνεται παράνομη η επεξεργασία των δεδομένων που πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν.

Η διαβίβαση των δεδομένων στην εταιρεία μας είναι προαιρετική. Εντούτοις, τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη σύναψη σύμβασης ή για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Εάν δεν επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε τα δεδομένα σας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύναψη της σύμβασης ή η απάντηση στα ερωτήματά σας. Η διάθεση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων μας είναι τα εξής: 

Νικολέτα Θεοδωρακόγλου
KNDS Hellas Single Member SA
Οδός Γ-6, Α΄ ΒΙ.ΠΕ., Τ.Θ. 91
38500 ΒΟΛΟΣ
nikoleta.theodorakoglou (at) hdvs.gr

 

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα στην αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων από την εταιρεία μας.

Η αρμόδια εποπτική αρχή για την εταιρεία μας είναι η εξής:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ.:210 6475608, -708, Φαξ: 210 6475789, Διαδίκτυο: www.dpa.gr

 

Δεδομένα ανηλίκων

Δεν συλλέγονται σκοπίμως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν παιδιά, χωρίς να προβλέπεται ρητώς η συναίνεση των γονέων για τη διαβίβαση τέτοιων δεδομένων. Γίνεται χρήση και μεταβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν παιδιά από την εταιρεία μας μόνο, εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, για την εξασφάλιση της νομικά απαραίτητης γονικής συναίνεσης ή για την προστασία των παιδιών. Για τον όρο «παιδί/παιδιά» πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες εθνικές νομοθετικές διατάξεις.

 

Δεδομένα καταγραφής

Όταν εισέρχεστε στον ιστότοπο της εταιρείας μας, το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο διαβιβάζει αυτόματα για τεχνικούς λόγους τα ακόλουθα δεδομένα (εφεξής «δεδομένα καταγραφής») στους διακομιστές διαδικτύου της εταιρείας μας, τα οποία η εταιρεία μας συλλέγει σε αρχεία καταγραφής:

  • Ημερομηνία πρόσβασης, ώρα πρόσβασης, διεύθυνση URL της αναφερόμενης ιστοσελίδας, ανακτημένο αρχείο, όγκος των πληροφοριών που μεταφέρθηκαν, τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, διεύθυνση IP (ανωνυμοποιημένες), ανάλυση της οθόνης, όνομα τομέα του παρόχου σας πρόσβασης στο διαδίκτυο.

 

Αυτά τα δεδομένα αφορούν αποκλειστικά πληροφορίες οι οποίες δεν οδηγούν στην ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες από τεχνική άποψη για τη σωστή εμφάνιση του περιεχομένου της ιστοσελίδας που ζητήσατε και προκύπτουν υποχρεωτικά κατά τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών. Τα δεδομένα καταγραφής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να βελτιώσουμε τον ιστότοπο της εταιρείας μας και τη σχετική τεχνολογία.

Τα δεδομένα καταγραφής αποθηκεύονται ξεχωριστά από τα άλλα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από την εταιρεία στο πλαίσιο της χρήσης.

 

Cookies

Όπως και άλλοι ιστότοποι, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή ιστοτόπου στον σκληρό σας δίσκο. Κατ' αυτό τον τρόπο, η εταιρεία μας λαμβάνει αυτόματα συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή σας και τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο όπως π.χ. τη διεύθυνση IP, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται και το λειτουργικό σύστημα.

Μπορείτε, καταρχήν, να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της εταιρείας μας και χωρίς τα cookies. Τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο ρυθμίζονται κανονικά, ώστε να αποδέχονται τα cookies. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Σε περίπτωση απενεργοποίησης των cookies, ενδέχεται να μην λειτουργούν ορισμένες υπηρεσίες του ιστοτόπου της εταιρείας μας.

 

Ανάλυση ιστού μέσω Piwik

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί Piwik (που έχει μετονομαστεί σε Matomo), ένα πρόγραμμα ανάλυσης ιστού ανοιχτού κώδικα, προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση του ιστοτόπου της και να βελτιώσει τις υπηρεσίες της. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν cookies. Τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου της εταιρείας μας δημιουργούνται με τη χρήση ψευδωνύμων και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία μας για την αναγνώριση μεμονωμένων χρηστών και της συμπεριφοράς τους. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση αυτών των δεδομένων με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή με τον φορέα του ψευδωνύμου, εκτός αν παρέχεται χωριστή συγκατάθεση.

 

Σ' αυτό τον ιστότοπο, συλλέγονται και αποθηκεύονται δεδομένα με τη χρήση του λογισμικού ανάλυσης ιστού Matomo (www.matomo.org, πρώην Piwik), μια υπηρεσία του παρόχου InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Νέα Ζηλανδία («Mataomo»), με βάση το έννομο ενδιαφέρον μας για τη στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών για λόγους βελτίωσης και διαφήμισης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφο 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Από αυτά τα δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν και να χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους λόγους ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρηστών. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη της ιστοσελίδας. Τα cookies επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης. Τα δεδομένα που συλλέγονται με την τεχνολογία Piwik/Matomo (συμπεριλαμβανομένης της ψευδωνυμοποιημένης διεύθυνσης IP) υποβάλλονται σε επεξεργασία στους διακομιστές μας.

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies στο ψευδωνυμοποιημένο προφίλ χρήστη δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του επισκέπτη του ιστοτόπου και δεν συνδέονται με τα προσωπικά δεδομένα του φορέα του ψευδώνυμου.

Εάν δεν συμφωνείτε με την αποθήκευση και χρήση των δεδομένων αυτών που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας, μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση και χρήση τους ανά πάσα στιγμή με ένα κλικ του ποντικιού. Σε αυτή την περίπτωση, θα τοποθετηθεί ένα λεγόμενο opt-out cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της συλλογής οποιωνδήποτε δεδομένων περιόδου λειτουργίας από το PIWIK/Matomo. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η πλήρης διαγραφή των cookies συνεπάγεται τη διαγραφή και του opt-out cookie και ενδεχομένως να πρέπει να τα ενεργοποιήσετε εκ νέου.